ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวคณิสร ล้อมเมตตา
Miss Kanisorn Lommetta
ไทย
อาจารย์
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

6/9
สมุทรเจดีย์
ปากน้ำ
สมุทรเจดีย์
086-3030279
Aguateeh.rbru@gmail.com

Aguateeh.rbru@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรูพา
ไทย
2544

ปริญญาตรี
วท.บ
วาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรูพา
ไทย
2537

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ