ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นายเลิศชัย จิตร์อารี
Mr Loetchai Chitaree
ไทย
อาจารย์
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4/2
ทุ่งเพล
ฉมัน
22150
081-8112556
loetchai151980@hotmail.com

loetchai151980@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
พืชสวน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทย
0

ปริญญาตรี
วท.บ.
พืชศาสตร์(พืชผัก)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทย
2546

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
- ทรัพยากรพืช
- การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ระบบเกษตร