ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวนงนุช ชนะสิทธิ์
Miss Nongnuch Chanasit
ไทย
เกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

14
สองพี่น้อง
081-0017052
nchanassit@yahoo.com,chanasltn@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
กศ.ม.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไทย
2529

ปริญญาตรี
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย
2520

ปริญญาเอก
Ph.D.
Crop Science (Horticulture)
Central Luzon State University
ฟิลิปปินส์
2546

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ