ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
Miss Preeyanan Sittijinda
ไทย
อาจารย์
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

33/3
สุขุมวิท 7
สุขุมวิท
เขาวัว
สุขุมวิท 7
สุขุมวิท
083-0589144
preeyanan.sit@gmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
ว.ทบ.
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ไทย
2541

ปริญญาตรี
วอ.บ
เทดโนโลยีการเกษตรผลิตสัตว์
พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ไทย
2538

ปริญญาเอก
Ph.D.
2550

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ