ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาววริศชนม์ นิลนนท์
Miss Waritchon ninlanon
ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

62/1
ปากน้ำ
24110
081-8186610
warit_n@hotmail.com,kun.p29@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2539

ปริญญาตรี
ทษ.บ.
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ไทย
2532

ปริญญาเอก
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ไทย
2552

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ