ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางกุลพร พุทธมี
Mrs Kunlaporn puttame
ไทย
อาจารย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

14
ddd
dd
ddd
ตาขัน
ddd
21120
111
111
083-0154650
kun290@hotmail.com

111
11
11
11
11
11
11
11
11
11
kun290@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2546

ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ
ไทย
2543

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
- อื่น ๆ