ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวพรพรรณ สุขุมพินิจ
Miss Pornpan Sukhumpinij
ไทย
เกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

163/1
สุขุมวิท
วังกระแจะ
สุขุมวิท
23000
082-4694269
sukhumpinij@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
พืชสวน Plant Breeding
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Ehime University
ไทย Japan
2548

ปริญญาตรี
วท.บ.
พืชศสาตร์-พืชสวน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ชลบุรี
ไทย
2544

ปริญญาเอก
M.S.
Plant Breeding
Ehime University
Japan
2554

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ