ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวพิกุล นุชนวลรัตน์
Miss
ไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

192
ประชาสำราญ
ในเมือง
ประชาสำราญ
083-1501002
phikunpim@gmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
0

ปริญญาตรี
0

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ