ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวเดือนรุ่ง เบญจมาศ
Miss
ไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

9/5
แสลง
089-7105435
duanrung@hotmail.com

duanrung@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
0

ปริญญาตรี
0

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ