ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวพิชยา ณรงค์พงศ์
Miss
ไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
0

ปริญญาตรี
0

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ