ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาววิกันยา ประทุมยศ
Miss Wikanya Prathumyot
ไทย
อาจารย์
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

37/1
1
บ้านแลง
21000
080-0925926
himochido@hotmail.com

himochido@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
M.S.
Bioresources Science
Mie University
Japan
2008

ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2547

ปริญญาเอก
Ph.D.
Bioresourdes Science
Mie University
Japan
2012

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
- ทรัพยากรพืช
- ระบบเกษตร