ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล
Miss Duangrat Sawatmongkhon
ไทย
อาจารย์
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41
เทศบาลสาย 2
ยายร้า
เทศบาลสาย 2
22120
081-9450395
genny_ku@hotmail.com

genny_ku@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2555

ปริญญาตรี
วท.บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2547

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. เศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์