ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นายวัชรวิทย์ รัศมี
Mr Watcharawit Russami
ไทย
อาจารย์
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

1291/23
ประชาพัฒนา
ทับยาว
ประชาพัฒนา
10520
081-7228979
wrassami@gmail.com

wrassami@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2549

ปริญญาตรี
วท.บ.
เกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการจักการศัตรูพืช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ไทย
2544

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
- การป้องกันกำจัดศัตรูพืช