ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นายถาวร ฉิมเลี้ยง
Mr thaworn Chimliang
ไทย
รองศาสตราจารย์
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

38/2
ชากพง
21190
087-1451804
chimliang@hotmail.com

chimliang@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
M.S.
Amnimal Seience
UPLB
ฟิลิปปินส์
2532

ปริญญาตรี
วท.บ.
เกษตรศษสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2527

ปริญญาเอก
Ph.D.
Animal Seience
UPLB
ฟิลิปปินส์
2546

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
- ทรัพยากรพืช
- ทรัพยากรสัตว์
2. สังคมวิทยา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การศึกษา
- หลักสูตรและการสอน
- บริหารการศึกษา