ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายปรมินทร์ วงษ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวไพลิน ทองสนิทกาญจน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นายธานี เฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางสาวณัชชา เมืองสง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายศุภกร อิงค์วิกรม อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นางสาวชินะกานต์ แสงอำนาจ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวกุลปราณี ศรีใย อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสาวปาจรีย์ สิงห์สุวรรณ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายอดิศร กุลวิทิต อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นายสมปอง ทองมาดี อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นางสาวฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายปองปรีดา ทองมาดี อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาวกฤตติยา สัตย์พานิช อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นายโกศล อินทวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางขวัญจิต กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางฉวี สิงหาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นายณรงค์ โพธิ์สามต้น อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นายณรงค์ อนุพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางสาวทัศนัย ขัตติยวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย