ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายธงชัย ศรีเบญจโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวนงนุช วงษ์สุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวนงลักษณ์ ศรีสุข อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางสาวนันทภัทร บุรขจรกุล อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายนิพนธ์ วุฒิชัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นางสาวนิศารัตน์ แสงแข อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวบุษรา บรรจงการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางปัญญณัฐ ศิลาลาย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาวเปรมปรีดา ทองลา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางสาวพัชรินทร์ บัวเย็น อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายพิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นางสาวเพ็ญศิริ พิงกุศล อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาวภานิตา โพธิ์แก้ว อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวมาดิน เฮงตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางมาลี แสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นายยุทธนา พรรคอนันต์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวฤดีวรรณ ยิ่งยง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางสาวละเมียด ควรประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นางสาววราภรณ์ ศรบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายวัชรพงษ์ สุขวงศ์พล อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย