ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นางสาววินิชยา วงศ์ชัย อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวรุจิกา บุญเชิด อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นายวุฒินันท์ สุพร อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นายพรทิวา อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายสินธุชย์ ศุกราษย์ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวชาฏิณี คณาญาติ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นายจำลอง แสนเสนาะ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาวกาญจนา ราชสุวรรณ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางสาวเสาวลักษณ์ กระต่ายจันทร์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายขจรเกียรติ ขุนชิต อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นายณัฐพงศ์ จรทะผา อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวญาณิศา บุญพิมพ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางสาวหฤทัย อนุสสรราชกิจ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางสาววราลี ถนอมชาติ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวจุลลดา จุลเสวก อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางพรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายธนิก คุณเมธีกุล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายนริศ สวัสดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย