ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นางสาวอัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางวรญา ภูเสตวงษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวเจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางคณิศร สามสี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นางสาวสุรีย์ บุญเฉย อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นางสาวดวงเดือน ผลจันทร์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสาวนพวรรณ คงพริ้ว อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายสุรศักดิ์ เล็กวงษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางดารณี นวพันธุ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายจักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายอาทิตย์ โพธิ์กาศ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางปวริศา จรดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางวิมล เอมโอช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางสุรีย์มาศ สุขกสิ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นายวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นายเฉลา ประเสริฐสังข์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางสาวเสาวนีย์ เจียมจักร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายอติราช เกิดทอง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย