ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกุล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวธันวดี ดอนวิเศษ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวเยาวเรศ ใจเย็น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นายอำนวย บุญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นางสาวสุนิตย์ตา เย็นทั่ว อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวทรรศนีย์ วันชาดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นายคมพล สุวรรณกูฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายสุวิทย์ คงสงค์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นายนคร เผือกนำผล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นางสาวนิสิตา อย่อำไพ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นางกนกพร จาริก อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาววิกันยา ประทุมยศ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางอัจฉรา บุญโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางกุลพร พุทธมี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางสาวหยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวจิรพร สวัสดิการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางสาวเดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นางสาวพิกุล นุชนวลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางสาวนงนุช ชนะสิทธิ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย