ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายสิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวคณิสร ล้อมเมตตา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวพรพรรณ สุขุมพินิจ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางสาวอุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายทรงศักดิ์ มิ่นกระโทก รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายพิชัย สราญรมย์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นายถาวร ฉิมเลี้ยง รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสุพร สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาวเบญจพร ตั้งเกษมสันติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางวรวรรณ สังแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. ว่าที่ร้อยตรีวัชรวิทย์ รัศมี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นางสาวพิชยา ณรงค์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นายสนธยา กูลกัลยา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาววริศชนม์ นิลนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางสาวสุทิศา พินิจไพฑูรย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางสาวปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นายชาตรี งามเสงี่ยม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นายเกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายสินาด โกศลานันท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายกิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย