ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายธานี เฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวเสาวนีย์ วรรณประภา อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวกรรณิการ์ โห้ยสิ้น อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นายรัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายวิฆเนศวร ทะกอง อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นางสาวภูรินัทท์ดา อิศรกุล อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวภารดี พึ่งสำราญ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสาวสุทธินันท์ โสตวิถี อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายจำเริญ คังคะศรี อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นายภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายสกล กิจจร อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นางอรพรรรณ ถาวรายุศม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาวอาทิตยา แก้วตาธนวัฒ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวรดาธร ศรีสายหยุด อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางสาวสุธารักษ์ ภูติโส อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางนิสากร ยินดีจันทร์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นายณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมป์ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางอาภากร มินวงษ์ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นางอรวรรีย์ เฉลิมพงษ์ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นายนักรบ เถียรอ่ำ อาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย