ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นายปรัชญา ใจสุทธิ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นายไพศาล โยมญาติ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางวันดี โชคช่วยพัฒนากิจ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นายวิชาญ ทุมทอง อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายวิระ ศรีมาลา อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายวิสันต์ พูนชัย อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นายวีระศักดิ์ ปรึกษา อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นายสาธิต ไทยสงฆ์ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายสาธิต สุวรรณเวช อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นายอนุสรณ์ เจริญนาน อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายทบทอง ชั้นเจริญ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาวขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นายนที ยงยุทธ อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นายวสุพล เผือกนำผล อาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางกนกพร จาริก อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวกรองทอง จุลิรัชนีกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางสาวเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายขจรเกียรติ ขุนชิต อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางคณิศร นพรัตเดชา อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย