ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. ผศ. ดร.คมพล สุวรรณกูฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นายจักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวจุลลดา จุลเสวก อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางสาวเจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นายเฉลา ประเสริฐสังข์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นายชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสาวญาณิศา บุญพิมพ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นายณัฐพงศ์ จรทะผา อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางสาวณิชาภา เจริญรูป อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นางสาวดวงเดือน ผลจันทร์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นางดารณี นวพันธุ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาวทรรศนีย์ วันชาดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นายธนิก คุณเมธีกุล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นางสาวธันวดี ดอนวิเศษ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นายนคร เผือกนำผล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสาวนพวรรณ คงพริ้ว อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายนริศ สวัสดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางสาวนิศากร หวลจิตร์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย