ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นางสาวนิสิตา อย่อำไพ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางปวริศา จรดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นายปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางพรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นางสาวพัชรินทร์ รุจิรานุกุล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายภูวดล บัวบางพลู อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นางสาวเยาวเรศ ใจเย็น อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางวรญา ภูเสตวงษ์ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาววรันธร อรรคปทุม อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางสาววราลี ถนอมชาติ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นางวิมล เอมโอช รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นายวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นายสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวสุนิตย์ตา เย็นทั่ว อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นายสุรศักดิ์ เล็กวงษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นางสาวสุรีย์ บุญเฉย อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางสุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นายสุวิทย์ คงสงค์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นางสาวเสาวนีย์ เจียมจักร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางสาวหฤทัย อนุสสรราชกิจ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย