ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
221 2561 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออก
งานวิจัย ธีรังกูร วรบำรุงกุล และคณะ คณะครุศาสตร์
222 2561 ผลของโพแทสเซียมไนเตรท ยูเรีย ไทโอยูเรีย และจิบเบอเรลลิน ต่อการกระตุ้น การแตกใบอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกฤดูกาล
งานวิจัย วิกันยา ประทุมยศ , สมชาย ชคตระการ และ เลิศชัย จิตร์อารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
223 2561 รูปแบบการจัดการประมงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรประมงปูแสม (Episesarma mederi, E. versicolor, E. singaporensis) ในป่าชายเลนจังหวัดตราด
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
224 2561 รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ศึกษากรณี การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง และจันทบุรี
งานวิจัย คมพล สุวรรณกูฏ , กนกวรรณ เบญจาทิกุล และ ณิชาภา เจริญรูป คณะครุศาสตร์
225 2561 ตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศิธร พุทธรักษ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 2561 นิเวศวิทยาประชากรหิ่งห้อย (Insecta: Coleoptera: Lampyridae) ในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ ชวัลรัตน์ สมนึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227 2561 การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
228 2561 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดตั้งยุติธรรมชุมชนเพื่อระงับข้อพิพาท : ศึกษาเฉพาะพื้นที่อาเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์
229 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผลหม่อน
งานวิจัย จิรพร สวัสดิการ และ เดือนรุ่ง เบญจมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230 2560 การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่น ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
231 2560 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นที ยงยุทธ และ สุนิตย์ตา เย็นทั่ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
232 2560 รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
233 2560 การวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
234 2560 เครื่องอบแห้งพ่นฝอยสำหรับผลิตภัณฑ์ระกำผง
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
235 2560 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
236 2560 การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
237 2560 การใช้ประโยชน์ของกัมจากเมล็ดทุเรียนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
งานวิจัย จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
238 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
239 2560 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล , มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
240 2560 การตรวจสอบสายพันธุ์เงาะในพื้นที่วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี