ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
241 2560 การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองดำบดในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม
งานวิจัย ถาวร ฉิมเลี้ยง , พรชัย เหลืองวารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
242 2560 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก
งานวิจัย ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
243 2560 ระบบตรวจวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม
งานวิจัย ปรัชญา ใจสุทธิ และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
244 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากสารสกัดกระวาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด , จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245 2560 มาตรการปรับปรุงการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้า และสัตว์น้ำพลอยได้อย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246 2560 ศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรีและตราด
งานวิจัย พรทิวา อาชีวะ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
247 2560 การเก็บรักษาพันธุกรรมเอื้องดอกมะเขือในสภาพปลอดเชื้อด้วยเทคนิค การชะลอการเจริญเติบโตและการเก็บรักษาภายใต้สภาพเยือกแข็ง
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
248 2560 การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลงรำสวดโบราณ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พิสุทธิ์ การบุญ , ชวัลรัตน์ สมนึก คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
249 2560 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภารดี พึ่งสำราญ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
250 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นข้าวดำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
251 2560 การพัฒนาการผลิตแป้งฟลาวร์และสตาร์ชจากเมล็ดทุเรียน และ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
งานวิจัย วริศชนม์ นิลนนท์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
252 2560 การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
253 2560 การผลิตและการประยุกต์ใช้เพคตินจากเศษเหลือเปลือกทุเรียน
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , จิรพร สวัสดิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
254 2560 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หฤทัย อนุสสรราชกิจ , วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
255 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ (Phallus indusiatus) โดยใช้ใบของไม้ผลชนิดต่างๆ ร่วมกับการปลูกพืชผักเถาเลื้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในสวนไม้ผล
งานวิจัย อัจฉรา บุญโรจน์ , วัชรวิทย์ รัศมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
256 2560 แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับการช่วยคำนวณแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
งานวิจัย กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
257 2560 ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์ช้างป่าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย และคณะ คณะนิติศาสตร์
258 2560 ศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
259 2560 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260 2560 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน
งานวิจัย ฐปนีย์ ศรีแก้ว และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์