ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
21 2564 การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตไวน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล, คิดชาย อุณหศิริกุล และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2564 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานการส่งออกมังคุดในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
งานวิจัย สำราญ ชำโสม และ กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 2564 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบของผู้ผลิตผลไม้แปรรูป
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 2564 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบกรองด้วยแมงกานีสกรีนแซนด์กับระบบกรองแก้วเพื่อกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาล
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 2564 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย เจนวิทย์ วารีบ่อ, ธีรพงษ์ จันเปรียง และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
26 2564 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร และ ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
27 2564 การส่งเสริมการรับรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
งานวิจัย ชินะกานต์ แสงอำนาจ, เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
28 2564 การพัฒนาเครื่องปรุงสำเร็จรูปหน่อกระวานอบแห้งและน้ำมันกระวาน สำหรับไก่ต้มกระวาน
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 2564 การประเมินมูลค่าสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
30 2564 กระบวนการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ และ พรพิมล สงกระสันต์ คณะนิเทศศาสตร์
31 2564 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
32 2564 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน : ภาพปะติดจากเสื่อกก ชุมชนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เบญจพร ประจง และ ธนวัฒน์ กันภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 2564 รูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักการครองใจคนของครูในโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
34 2564 ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
35 2564 สารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลายปลาทอง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ , วัชรี วรัจฉรียกุล และ สิริกร ชัสวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2564 การสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้ ด้านวัสดุเรซิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภัทรบดี พิมพ์กิ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37 2564 การออกแบบของที่ระลึกของชุมชนริมน้ำจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศาสตรพันธุ์ บุญน้อย, สิริวิภา วิมุกตายน และ พนม จงกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 2564 ผลการใช้สารสกัดจากพรมมิ (Bacopa monnieri) ต่อการต้านเชื้อ Aeromonas sp. และ Streptococcus sp. ในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
งานวิจัย สราวุธ แสงสว่างโชติ, พรพรรณ สุขุมพินิจ และ อารยา แดงโรจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
39 2564 ภาพตัวแทนเด็กดีในข่าวสังคมออนไลน์
งานวิจัย สริตา ปัจจุสานนท์ และ พัชรินทร์ เสือสาวะถี คณะครุศาสตร์
40 2564 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของชุมชนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานวิจัย สิตางศ์ เจริญวงศ์, วงธรรม สรณะ และ ชูวงศ์ อุบาลี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์