ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
441 2559 ผลกระทบของการจัดการศึกษาจากการเปิด – ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย วรันธร อรรคปทุม , เสาวนีย์ เจียมจักร และ อัฐฉญา แพพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
442 2559 การเติบโต พลวัตประชากร และระดับการทำการประมงที่เหมาะสมของปลาลัง (Rastrelliger kanagurta(Cuvier, 1816)) ในพื้นที่ทำการประมงชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทย
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
443 2559 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
งานวิจัย กฤติยาภรณ์ คุณสุข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
444 2559 การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรกรรม
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
445 2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหนามแดง
งานวิจัย กุลพร พุทธมี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
446 2559 แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย จุลลดา จุลเสวก และ วรันธร อรรคปทุม คณะครุศาสตร์
447 2559 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา
งานวิจัย ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, ณัชชา เมืองสง และ ทวีชัย สังข์ประสาท คณะนิติศาสตร์
448 2559 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง และ นางสาววราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
449 2559 การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่ UHF สำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง, ประพัน ลี้กุล และ ปรมินทร์ วงษ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
450 2559 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
451 2559 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู และคณะ คณะครุศาสตร์
452 2559 ข้อเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ใยแก้ว ศีลรักษ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
453 2559 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และ กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
454 2559 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ คณะครุศาสตร์
455 2559 รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และฬิฏา สมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
456 2559 การศึกษาองค์ความรู้ของบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย, ปราโมทย์ สุวรรณา และแสงอุทิศ พรมเมือง สำนักศิลปวัฒนธรรม
457 2559 การวิเคราะห์การขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
458 2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวด้วยบาร์โค้ดสองมิติในพื้นที่ตราด จันทบุรี และระยอง
งานวิจัย ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ทวีศักดิ์ สัมมา และ ปรัชญา ใจสุทธิ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
459 2559 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และ กฤษณะ จันทสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
460 2559 เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล และ มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม