ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
501 2558 การศึกษาปัญหากฎหมายของชาวประมงในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชินะกานต์ แสงอำนาจ,อาจารย์ศุภกร องค์วิกรม คณะนิติศาสตร์
502 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจัย อาจารย์ณรงค์ อนุพันธ์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
503 2558 องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นจันทบุรี
งานวิจัย นายสมพงษ์ เส้งมณีย์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
504 2558 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของน้ำส้มควันไม้จากผลและกิ่งมังคุด
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ,อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
505 2558 การคัดกรองผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
506 2558 ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา, อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
507 2558 การปรับปรุงระบบน้ำอุปโภค-บริโภค (เพื่อกำจัดความขุ่นและเหล็กที่ปนเปื้อนมาในระบบประปาชุมชน) ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานวิจัย อาจารย์อลงกต ไชยอุปละ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
508 2558 การสร้างระบบฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
509 2558 การประยุกต์ใช้ ยูเอวี ในการสำรวจเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ทุเรียนและติดตามการเกิดโรคทางใบในทุเรียน พื้นที่ศึกษา สวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์วิระ ศรีมาลา และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
510 2558 ระบบพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีบีค่อน กรณีศึกษาวังสวนบ้านแก้ว
งานวิจัย อาจารย์วิชาญ ทุมทอง, อาจารย์ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
511 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านภูมิหลังทางการศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
งานวิจัย อาจารย์นที ยงยุทธ,อาจารย์วิระ ศรีมาลา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
512 2558 ระบบสารสนเทศการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคด้วยการใช้ขั้นตอนกฎความสัมพันธ์
งานวิจัย เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ และ นที ยงยุทธ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
513 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิจัย อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะครุศาสตร์
514 2558 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ณมนรัก คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
515 2558 การศึกษาปัญหากฎหมายของชาวประมงใน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชินะกานต์ แสงอำนาจ , มัลลิกา พินิจจันทร์ และ นิสิตา เศรษฐาไชย คณะนิติศาสตร์
516 2558 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี : วัฒนธรรมรูปแบบการผลิตและการเปลี่ยนแปลง
งานวิจัย ดร.นักรบ เถียรอ่ำ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
517 2558 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชองของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
518 2558 ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์
งานวิจัย ไชยวัฒน์ จวงทอง , วยากร อุดมโภชน์ และ โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
519 2558 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในดินสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
520 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านภูมิหลังทางการศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
งานวิจัย นที ยงยุทธ และ วิระ ศรีมาลา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ