ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
661 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา,อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
662 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
663 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
664 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
665 2557 กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
666 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง,อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
667 2557 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล,อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
668 2557 คุณลักษณะของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
669 2557 การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์จุลลดา จุลเสวก คณะครุศาสตร์
670 2557 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการนวด และการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ,อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
671 2557 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี,อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาสตนันท์ คณะครุศาสตร์
672 2557 การศึกษาผลของการเสริมรากด้วยทุเรียนพันธ์ชะนีที่มีผลต่อลักษณะการเตริญเติบโตของทุเรียนพันธ์หมอนทอง
งานวิจัย อาจารย์เลิศชัย จิตร์อารี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
673 2557 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย รศ. ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง, อาจารย์พรชัย เหลืองวารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
674 2557 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
675 2557 การใช้เนื้อหมูสามชั้นและชนิดของชิ้นส่วนเนื้อไก่กระทงในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพร
งานวิจัย อาจารย์พรชัย เหลือวารี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
676 2557 ผลของดาวกระจาย ก้นจ้ำ และสละต่อปริมาณ และคุณภาพของน้ำหวานชันโรง
งานวิจัย ว่าที่เรือตรีวัชรวิทย์ รัศมี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
677 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่หนามแดง
งานวิจัย อาจารย์กุลพร พุทธมี และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
678 2557 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาข้าวหลามชุมชนหนองมน
งานวิจัย อาจารย์เดชา วงศ์แก้ว และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
679 2557 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกผลไม้และน้ำเสียจากการผลิตยางพาราโดยระบบไร้ออกซิเจนสำหรับใช้ในครัวเรือน
งานวิจัย อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร, อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
680 2557 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทุเรียนหลายวัตถุประสงค์ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม