ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
141 2561 การศึกษากำลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
142 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วย KDA โมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พิม แสนบุญศิริ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งกล้วยไข่
งานวิจัย ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 2561 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู และคณะ คณะครุศาสตร์
145 2561 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ และ นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
146 2561 ดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพื่อการจำแนกชนิดปลาในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147 2561 การสี่อสารความเชื่อจากสัญญะในพิธีกรรมของศิลปินละครเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น สริยาภา คันธวัลย์ บวรสรรค์ เจี่ยดำรง และจำเริญ คังคะศรี คณะนิเทศศาสตร์
148 2561 การยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ตาก
งานวิจัย สุนี ศักดาเดช และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149 2561 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของน้ำผึ้งชันโรงจากแหล่งอาหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
150 2561 การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์
งานวิจัย เหมือนฝัน คงสมแสวง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ และ บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ คณะนิเทศศาสตร์
151 2561 การจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานของครูผู้ช่วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
งานวิจัย ฬิฏา สมบูรณ์ , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
152 2561 การออกแบบสร้างรถพ่นสารของเหลวสำหรับสวนผลไม้ระยะชิด
งานวิจัย อาทิตย์ คำต่าย, กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ สินาด โกศลานันท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
153 2561 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
งานวิจัย จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง และคณะ คณะครุศาสตร์
154 2561 การพัฒนาวัสดุทางเลือกจากยางพาราเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
งานวิจัย จุฑาทิพย์ นามวงษ์ และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
155 2561 โปรแกรมตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด , ปรัชญา ใจสุทธิ และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
156 2561 การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ติยาพร ธรรมสนิท และคณะ คณะครุศาสตร์
157 2561 การศึกษาภาวะผู้นาและทิศทางใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0
งานวิจัย นิศากร หวลจิตร์ และ เสาวนีย์ เจียมจักร คณะครุศาสตร์
158 2561 การศึกษาภาวะผู้นำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นจันทบุรี
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย , ธนกร ภิบาลรักษ์ และ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี สถาบันวิจัยและพัฒนา
159 2561 แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า กรณีศึกษา : ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา และ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์
160 2561 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี