ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
21 2562 การใช้เทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ตรวจหาเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก , ศศิธร พุทธรักษ์ และ จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2562 การศึกษารูปแบบแหล่งอาศัยที่ต้องการของหิ่งห้อย (Insecta: Coleoptera: Lampyridae) ในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี เพื่อการอนุรักษ์
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และ ณมนรัก คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 2562 มาตรการปรับปรุงการทำประมง และฐานข้อมูลชีววิทยาประมงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 2562 นิเวศวิทยาประชากรและการจัดจำแนกชนิดปูน้ำเค็มในกลุ่มปูใบ้ด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 2562 พฤกษเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในสารสกัดผลจาก
งานวิจัย นันทพร มูลรังษี และ นิภัทร เปี่ยมอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 2562 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลบางกลุ่มในบริเวณหาดหิน และแนวปะการัง บริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ประสาน แสงไพบูลย์ , ชุตาภา คุณสุข และ สรศักดิ์ นาคเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 2562 การเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะด้วยสารสกัดพญาสัตบรรณในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 2562 ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกและเต้าฮวยข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองใน จ. จันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 2561 การหาค่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางและความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างง่าย โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมกรวย
งานวิจัย โชติ เนืองนันท์ และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 2561 การตรวจเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ด้วยวิธีดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบ วัดค่าสีจากสัตว์ปีกในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก , ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 2561 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนโดยแบบจำลองปริมาณผลผลิตทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วย KDA โมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พิม แสนบุญศิริ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งกล้วยไข่
งานวิจัย ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 2561 ดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพื่อการจำแนกชนิดปลาในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2561 การยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ตาก
งานวิจัย สุนี ศักดาเดช และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2561 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 2561 แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , พิม แสนบุญศิริ และ สุรนาถ สิทธิวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 2561 การสำรวจไลเคนบริเวณป่าพรุในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก , พิสุทธิ์ การบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 2561 การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าและระบบนิเวศหญ้าทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 2561 การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี