ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
101 2557 การพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะครุศาสตร์
102 2557 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย อาจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
103 2557 รูปแบบการใช้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
104 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์,อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
105 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา,อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
106 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
107 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
108 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
109 2557 กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
110 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง,อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
111 2557 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล,อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
112 2557 คุณลักษณะของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
113 2557 การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์จุลลดา จุลเสวก คณะครุศาสตร์
114 2557 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการนวด และการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ,อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
115 2557 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี,อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาสตนันท์ คณะครุศาสตร์
116 2556 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย นางสุรีย์มาศ สุขกสิ, นายวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย คณะครุศาสตร์
117 2556 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย
งานวิจัย นางสาวหฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
118 2556 กระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านยางระหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
119 2556 การศึกษาการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
120 2556 กระบวนการสืบทอดและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเล่นทายโจ๊ก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล,อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์