ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
41 2558 การบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 2558 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
งานวิจัย ผศ.กฤตศักดา เรือนนาค, อาจารย์สุเทพ สุสาสนี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 2558 การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกต์ศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร
งานวิจัย อาจารย์เบญจพร ประจง, อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 2558 การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกต์ศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร
งานวิจัย เบญจพร ประจง และ ธนวัฒน์ กันภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 2558 ทำนองลำสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผศ.ประสาน ธัญญะชาติ, อาจารย์พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 2558 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
งานวิจัย ว่าที่ร้อยตรีชูวงศ์ อุบาลี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 2558 การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 2558 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี : วัฒนธรรมรูปแบบการผลิตและการเปลี่ยนแปลง
งานวิจัย ดร.นักรบ เถียรอ่ำ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 2558 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชองของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 2558 การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกต์ศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น : ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร
งานวิจัย เบญจพร ประจง และ ธนวัฒน์ กันภัย คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 2558 การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เอกชัย กิจเกษาเจริญ , นิพนธ์ วุฒิชัย และ สุทธินันท์ โสตวิถี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 2558 การพึ่งตนเองของชุมชนเพื่อการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 2558 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
งานวิจัย ผศ.อาภากร มินวงษ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 2558 การรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพทางศิลปะ และการตระหนักถึงความสำคัญ ของชุมชนริมน้ำจันทบูรผ่านประสบการณ์การรับรู้ของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย, อาจารย์เบญจพร ประจง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 2558 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 และแนวทางการพัฒนา
งานวิจัย อาจารย์ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 2558 การจัดการข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี : การแปลความหมายด้านการพัฒนากลไกระบบราชการของรัฐไทยในช่วงปี พ.ศ. 2449-2476
งานวิจัย อาจารย์สินธุชัย ศุกรเสพย์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 2558 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 และ แนวทางการพัฒนา
บทความวิจัย ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
58 2558 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
59 2558 การศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
60 2558 การศึกษาวิเคราะห์เพลงไทยสากลที่รับอิทธิพลมาจากเพลงไทยเดิม
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์, อาจารย์นวรัตน์ นักเสียง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์