ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2564 ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า
งานวิจัย สุทิศา ชัยกุล, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ จันทนิภา มะณีมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 2564 การเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้เอื้องสายน้ำนมในสภาพปลอดเชื้อ ภายใต้สภาพเยือกแข็ง
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ , สราวุธ แสงสว่างโชติ และ กมลภัทร ศิริพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 2564 ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 2564 ผลการใช้สารสกัดจากพรมมิ (Bacopa monnieri) ต่อการต้านเชื้อ Aeromonas sp. และ Streptococcus sp. ในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
งานวิจัย สราวุธ แสงสว่างโชติ, พรพรรณ สุขุมพินิจ และ อารยา แดงโรจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 2564 การเจริญเติบโตและปริมาณไฟโคไซยานินของสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยน้ำหมักตะกอนของเสียจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและน้ำหมักเคยในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
งานวิจัย สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, คณิสร ล้อมเมตตา และ สราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมผำอบแห้ง
งานวิจัย กุลพร พุทธมี และ วริศชนม์ นิลนนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 2563 ผลของระดับความเข้มข้นสารละลายธาตุอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟักทองบัตเตอร์นัทในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
งานวิจัย นภาพร จิตต์ศรัทธา และ พิกุล นุชนวลรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 2563 ผลของสารสกัดหยาบจากอบเชย และน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนมะม่วงอกร่อง
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 2563 ผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมีกับน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่า
งานวิจัย สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, คณิสร ล้อมเมตตา และสราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่และแฮมเบอร์เกอร์ไก่โดยใช้น้ำพริกแกงป่าแสนตุ้ง
งานวิจัย พรชัย เหลืองวารี , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 2562 ผลของชนิดเหล็กคีเลตและความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน (พันธุ์ราชินีทับทิมสยาม) ที่ปลูกในระบบไม่ใช้ดิน
งานวิจัย นภาพร จิตต์ศรัทธา และ พิกุล นุชนวลรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมทุเรียนไร้น้ำตาลด้วยการใช้สารให้ความหวานทดแทน
งานวิจัย วริศชนม์ นิลนนท์ และ กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 2562 การสำรวจร้านขายแมลงเพื่อการบริโภค และการวิเคราะห์โปรตีนแมลงที่มีความนิยมบริโภคของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วัชรวิทย์ รัศมี และ จิรพร สวัสดิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14 2562 ผลของการใช้กรดอินทรีย์ต่อคุณภาพและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วยไข่
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ ถาวร ฉิมเลี้ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15 2562 การประเมินความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงอกร่อง ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 2562 การเก็บรักษาพันธุกรรมเอื้องทองในสภาพปลอดเชื้อภายใต้สภาพเยือกแข็ง
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ และ กมลภัทร ศิริพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบลดโซเดียม
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18 2561 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ถาวร ฉิมเลี้ยง , สุพร สังข์สุวรรณ และ คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19 2561 การขยายพันธุ์เนตรม่วงในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ และ สราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 2561 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของน้ำผึ้งชันโรงจากแหล่งอาหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร