ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
81 2559 ศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านไทรนอง
งานวิจัย อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82 2559 แบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, อาจารย์กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
83 2559 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
งานวิจัย อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 2559 ศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านไทรนอง
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
85 2559 การอบแห้งชาใบขลู่ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับอินฟาเรด
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง และ ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86 2559 การออกแบบระบบการขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สำราญ ชำโสม , กฤติยา เกิดผล และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
87 2559 เตารมควันยางแผ่นและอบแห้งยางแผ่นด้วยลมร้อน
งานวิจัย นายไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88 2559 ระบบตรวจสอบคุณภาพนมด้วยไมโครเวฟเซ็นเซอร์
งานวิจัย อาจารย์ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
89 2559 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
งานวิจัย กฤติยาภรณ์ คุณสุข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
90 2559 การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรกรรม
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
91 2559 การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่ UHF สำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง, ประพัน ลี้กุล และ ปรมินทร์ วงษ์เจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
92 2559 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และ กุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93 2559 การวิเคราะห์การขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
94 2559 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และ กฤษณะ จันทสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
95 2559 เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล และ มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 2558 แผนงานวิจัยการเผยแพร่และส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนจากเชื่อเพลิงแก๊สชีวภาพและแก๊สชีวมวลในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97 2558 การผลิตแก๊สชีวภาพจากเปลือกผลไม้และน้ำเสียจากการผลิตยางพารา โดยการหมักแบบ 2 ขั้นตอน ในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
98 2558 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเปลือกผลไม้โดยใช้เตาผลิตแก๊สชนิดไหลขึ้นสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99 2558 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ
งานวิจัย อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล, อาจารย์มนัส อุณหศิริกุล(บุคคลภายนอก) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
100 2558 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนเพื่อลดเวลาปัญหาหารรอคอย (กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ และ กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม