ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
41 2557 โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 2557 โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือกุ้งโรงงานอุตสาหกรรม
งานวิจัย อาจารย์จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
44 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง
งานวิจัย ผศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
45 2557 การผลิตไคติน โปรตีนไฮโดรไลเสทและแอสตาแซนทินจากการหมักเศษเหลือกุ้ง โดยใช้แบคทีเรียแลคติก
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
46 2557 การผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นรสจากเศษเหลือกุ้ง
งานวิจัย อาจารย์จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
47 2557 การศึกษาสภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ACE)
งานวิจัย รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
48 2557 การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ำ
งานวิจัย อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 2557 ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการออกดอกของลำไย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์สุทิศา พินิจไพฑูรย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 2557 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย อาจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
51 2557 กระบวนการสื่อสาร แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการแพร่กระจายนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษษการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานวิจัย อาจารย์ภารดี พึ่งสำราญ, อาจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์
52 2557 รูปแบบการใช้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
53 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์,อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
54 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา,อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
55 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
56 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
57 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
58 2557 กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
59 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง,อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
60 2557 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล,อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์