ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2557 การพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะครุศาสตร์
2 2557 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิจัย อาจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
3 2557 รูปแบบการใช้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย อาจารย์นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
4 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์,อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
5 2557 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา โดยใช้สาระท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์คณิศร นพรัตเดชา,อาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
6 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ คณะครุศาสตร์
7 2557 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
งานวิจัย ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
8 2557 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
9 2557 กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
10 2557 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานวิจัย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง,อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
11 2557 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล,อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ คณะครุศาสตร์
12 2557 คุณลักษณะของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
งานวิจัย อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์, อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
13 2557 การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู, อาจารย์จุลลดา จุลเสวก คณะครุศาสตร์
14 2557 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการนวด และการประคบสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ,อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
15 2557 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี,อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาสตนันท์ คณะครุศาสตร์