ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2558 การจัดการทรัพยากรประมงปูม้าอย่างบูรณษการ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา : อ่างคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2558 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของน้ำส้มควันไม้จากผลและกิ่งมังคุด
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ,อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2558 การคัดกรองผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2558 ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา, อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2558 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ณมนรัก คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2558 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในดินสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2558 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของน้ำส้มควันไม้จากผลและกิ่งมังคุด
งานวิจัย สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2558 การพัฒนาวิธีสังเคราะห์ 19-TBDPS-8,17-epoxy andrographolide สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมยาต้านมะเร็ง
งานวิจัย อาจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง
งานวิจัย นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ , อุรชา วานิช และ วนิชญา นุ่มก่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในภาคตะวันออก
งานวิจัย อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ภัทร ศรีสรวล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2558 การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะอย่างง่ายของอะลูมิเนียม เหล็กและทองแดง โดยใช้กฎการเย็นตัวของนิวตันและการศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัย อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2558 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2558 การผลิตไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุ้งโดยใช้เอนไซม์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ
งานวิจัย อาจารย์พิมใจ สุวรรณวงค์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2558 ความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ไพรวรรณ วงษ์สาสิลไชย และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2558 การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภคในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง
งานวิจัย อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2558 ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา และโชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี