ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2559 การปรับปรุงมาตรการการทาประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าที่ยั่งยืน บริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข , วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ พงษ์ชัย ดารงโรจน์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2559 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อศึกษาฤทธิ์ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
งานวิจัย ธีรพิชญ์ เกษมสุข , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2559 ระบบตรวจสอบเรือประมงด้วยความเป็นจริงเสริม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวตราด
งานวิจัย วิระ ศรีมาลา และ คัมภีร์ ธีระเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2559 การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าที่ยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2559 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
งานวิจัย อาจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2559 ความหลากหลายทางชีวภาพของปู บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2559 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเมล็ดสละเหลือทิ้ง
งานวิจัย ดร.สุพัตรา รักษาพรต และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2559 ความแข็งแรงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ณมนรัก คำฉัตร , อรรถกร คำฉัตร และ อาทร สกุลวรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2559 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2559 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2559 ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบยางพารา
งานวิจัย วิฑูรย์ หนูเล็ก และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2559 การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2559 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2559 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เตรียมโดยสารสกัดฟ้าทะลายโจร
งานวิจัย สุนิษา สุวรรณเจริญ , ธีรพิชญ์ เกษมสุข และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2559 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , อรรถกร ค้าฉัตร และ อรุณรัตน์ เว้นบาป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2559 ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่ง
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา และ วิฑูรย์ หนูเล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2559 ระยะพักตัวและความแข็งแรงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร. ณมนรัก คำฉัตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2559 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์, อาจารย์อรรถกร คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2559 การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
งานวิจัย อาจารย์ ดร.วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นางสาวชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 2559 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี, อาจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี