ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2560 การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่น ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 2560 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นที ยงยุทธ และ สุนิตย์ตา เย็นทั่ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 2560 รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
4 2560 การวิจัยเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 2560 เครื่องอบแห้งพ่นฝอยสำหรับผลิตภัณฑ์ระกำผง
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2560 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2560 การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2560 การใช้ประโยชน์ของกัมจากเมล็ดทุเรียนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
งานวิจัย จิรพร สวัสดิการ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 2560 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล , มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 2560 การตรวจสอบสายพันธุ์เงาะในพื้นที่วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2560 การใช้ข้าวเปลือกข้าวหอมแม่พญาทองดำบดในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม
งานวิจัย ถาวร ฉิมเลี้ยง , พรชัย เหลืองวารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 2560 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก
งานวิจัย ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 2560 ระบบตรวจวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม
งานวิจัย ปรัชญา ใจสุทธิ และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากสารสกัดกระวาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด , จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2560 มาตรการปรับปรุงการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้า และสัตว์น้ำพลอยได้อย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2560 ศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรีและตราด
งานวิจัย พรทิวา อาชีวะ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 2560 การเก็บรักษาพันธุกรรมเอื้องดอกมะเขือในสภาพปลอดเชื้อด้วยเทคนิค การชะลอการเจริญเติบโตและการเก็บรักษาภายใต้สภาพเยือกแข็ง
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19 2560 การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลงรำสวดโบราณ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พิสุทธิ์ การบุญ , ชวัลรัตน์ สมนึก คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 2560 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภารดี พึ่งสำราญ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์