ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
21 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นข้าวดำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2560 การพัฒนาการผลิตแป้งฟลาวร์และสตาร์ชจากเมล็ดทุเรียน และ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
งานวิจัย วริศชนม์ นิลนนท์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23 2560 การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 2560 การผลิตและการประยุกต์ใช้เพคตินจากเศษเหลือเปลือกทุเรียน
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , จิรพร สวัสดิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25 2560 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หฤทัย อนุสสรราชกิจ , วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
26 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ (Phallus indusiatus) โดยใช้ใบของไม้ผลชนิดต่างๆ ร่วมกับการปลูกพืชผักเถาเลื้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในสวนไม้ผล
งานวิจัย อัจฉรา บุญโรจน์ , วัชรวิทย์ รัศมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27 2560 แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับการช่วยคำนวณแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
งานวิจัย กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 2560 ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์ช้างป่าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย และคณะ คณะนิติศาสตร์
29 2560 ศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 2560 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 2560 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน
งานวิจัย ฐปนีย์ ศรีแก้ว และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
32 2560 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ที่ผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ จักรพันธุ์ วงษ์พา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33 2560 รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการบูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ฬิฏา สมบูรณ์ , ญาณิศา บุญพิมพ์ และ ชัยวุฒิ เทโพธิ์ คณะครุศาสตร์
34 2560 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติซื้อขายสินค้าล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณียางพาราในเขตจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ และ ถิรดา กิตติเวช คณะนิติศาสตร์
35 2560 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบแตะกันบางระบบ
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา , โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2560 แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็น พลเมืองในศตวรรษที่ 21
งานวิจัย ณิชาภา เจริญรูป , ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
37 2560 การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการฟาร์มสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน
งานวิจัย ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ปรัชญา ใจสุทธิ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
38 2560 การพัฒนาอิฐดินดิบโดยใช้ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม
งานวิจัย จักรพันธุ์ วงษ์พา , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39 2560 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ธีรังกูร วรบำรุงกุล , นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
40 2560 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็น พลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง , วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์