ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
61 2560 ผลของการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซลโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต และเมพิควอทคลอไรด์ ต่อการออกดอกของลำไยในฤดูฝน
งานวิจัย เลิศชัย จิตร์อารี , วิกันยา ประทุมยศ และ พิมใจ สุวรรณวงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
62 2560 การหาอายุ และระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม M3 กระจุกดาวเปิด M35 M44 และ M67 ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมทรีและการศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัย โชติ เนืองนันท์ และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 2560 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ใยแก้ว ศีลรักษ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
64 2560 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
งานวิจัย กำชัย ทบบัณฑิต , นริศ สวัสดี และ เพ็ญวดี พวงใส คณะครุศาสตร์
65 2560 ผลของการใช้น้ำทิ้งจากการหมักก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์และเศษลำไยต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของดาวเรือง (Tagetes erecta)
งานวิจัย วิกันยา ประทุมยศ , สมชาย ชคตระการ และ เลิศชัย จิตร์อารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
66 2560 กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี และ มารุตพงศ์ เจริญขวัญ คณะนิเทศศาสตร์
67 2560 การผลิตเอทานอลด้วยออสโมฟิลิกยีสต์ที่คัดแยกจากผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิญญู ภักดี และ ปรัชญา เฉลียวฉลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 2560 ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ , นิทัศนีย์ เจริญงาม และ นิตยา ชนะสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 2560 การตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ที่วางจำหน่ายในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 2560 การนำเสนอรูปแบบการสอนนาฏศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
งานวิจัย วิวัฒน์ เพชรศรี และ ธีรพงษ์ จันเปรียง คณะครุศาสตร์
71 2560 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะปัจจุบันของชุมชนเมืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรวัสส์ บุญหยง และ ชาตรี งามเสงี่ยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
72 2560 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง และวิวัฒน์ เพชรศรี คณะครุศาสตร์
73 2560 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน
งานวิจัย ไชยวัฒน์ จวงทอง และ โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74 2560 การสำรวจพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศิธร พุทธรักษ์ , ประถม ทองศรีรักษ์ และ กาญจนา ราชสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี