ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2560 การตรวจสอบสายพันธุ์เงาะในพื้นที่วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากสารสกัดกระวาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด , จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2560 มาตรการปรับปรุงการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้า และสัตว์น้ำพลอยได้อย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นข้าวดำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2560 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบแตะกันบางระบบ
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา , โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2560 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และ พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2560 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
งานวิจัย ธีรพิชญ์ เกษมสุข , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2560 การหาอายุ และระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม M3 กระจุกดาวเปิด M35 M44 และ M67 ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมทรีและการศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัย โชติ เนืองนันท์ และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2560 การผลิตเอทานอลด้วยออสโมฟิลิกยีสต์ที่คัดแยกจากผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิญญู ภักดี และ ปรัชญา เฉลียวฉลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2560 ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ , นิทัศนีย์ เจริญงาม และ นิตยา ชนะสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2560 การตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ที่วางจำหน่ายในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2560 การสำรวจพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศิธร พุทธรักษ์ , ประถม ทองศรีรักษ์ และ กาญจนา ราชสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี