ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2560 รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
2 2560 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หฤทัย อนุสสรราชกิจ , วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
3 2560 รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยการบูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ฬิฏา สมบูรณ์ , ญาณิศา บุญพิมพ์ และ ชัยวุฒิ เทโพธิ์ คณะครุศาสตร์
4 2560 แนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็น พลเมืองในศตวรรษที่ 21
งานวิจัย ณิชาภา เจริญรูป , ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
5 2560 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ธีรังกูร วรบำรุงกุล , นริศ สวัสดี คณะครุศาสตร์
6 2560 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็น พลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง , วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
7 2560 แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ในสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล , สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
8 2560 การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู , อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
9 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ , นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
10 2560 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
งานวิจัย กำชัย ทบบัณฑิต , นริศ สวัสดี และ เพ็ญวดี พวงใส คณะครุศาสตร์
11 2560 การนำเสนอรูปแบบการสอนนาฏศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
งานวิจัย วิวัฒน์ เพชรศรี และ ธีรพงษ์ จันเปรียง คณะครุศาสตร์
12 2560 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง และวิวัฒน์ เพชรศรี คณะครุศาสตร์