ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
21 2561 การจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานของครูผู้ช่วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
งานวิจัย ฬิฏา สมบูรณ์ , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ ญาณิศา บุญพิมพ์ คณะครุศาสตร์
22 2561 การออกแบบสร้างรถพ่นสารของเหลวสำหรับสวนผลไม้ระยะชิด
งานวิจัย อาทิตย์ คำต่าย, กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ สินาด โกศลานันท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 2561 การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
งานวิจัย จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง และคณะ คณะครุศาสตร์
24 2561 การพัฒนาวัสดุทางเลือกจากยางพาราเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
งานวิจัย จุฑาทิพย์ นามวงษ์ และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
25 2561 โปรแกรมตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด , ปรัชญา ใจสุทธิ และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 2561 การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ติยาพร ธรรมสนิท และคณะ คณะครุศาสตร์
27 2561 การศึกษาภาวะผู้นาและทิศทางใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0
งานวิจัย นิศากร หวลจิตร์ และ เสาวนีย์ เจียมจักร คณะครุศาสตร์
28 2561 การศึกษาภาวะผู้นำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นจันทบุรี
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย , ธนกร ภิบาลรักษ์ และ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี สถาบันวิจัยและพัฒนา
29 2561 แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า กรณีศึกษา : ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา และ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์
30 2561 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 2561 การใช้ถั่วพูเป็นวัตถุดิบโปรตีนในอาหารปลานิล
งานวิจัย สราวุธ แสงสว่างโชติ และ พรพรรณ สุขุมพินิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
32 2561 แอพพลิเคชั่นเพื่อประมาณค่าผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สาธิต สุวรรณเวช และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 2561 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สิทธิชัย ศรีเจริญประมง และ นันทภัค บุรขจรกุล คณะวิทยาการจัดการ
34 2561 การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
งานวิจัย อภิวรรณ ศิรินันทนา , เสาวนีย์ วรรณประภา และ กรรณิกา พงษ์ชัย คณะนิเทศศาสตร์
35 2561 แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง สังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
36 2561 แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ , พิม แสนบุญศิริ และ สุรนาถ สิทธิวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 2561 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ และ กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะนิเทศศาสตร์
38 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ แคะ ค้น คิด คาย ครบ (5K Model) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ทอมมี่ เจนเสน และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
39 2561 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบ QR Code
งานวิจัย ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และ ศศินภา บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 2561 การสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานโดยใช้จักรยานสำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล และ พงศธร จันทร์ตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม