ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
41 2561 กังหันลมแกนตั้งความเร็วลมต่ำสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำประปาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะจิก
งานวิจัย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร , อาทิตย์ คำต่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42 2561 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43 2561 รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
งานวิจัย ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 2561 การสำรวจไลเคนบริเวณป่าพรุในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก , พิสุทธิ์ การบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 2561 ศึกษารูปแบบการนำระบบ อีอาร์พี เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
งานวิจัย ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
46 2561 การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าและระบบนิเวศหญ้าทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 2561 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เชษฐ์ณรัช อรชุน และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 2561 การศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรและประมงอินทรีย์ เชื่อมโยงตลาดชุมชนสู่การท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
งานวิจัย ณรงค์ อนุพัน คณะวิทยาการจัดการ
49 2561 การสร้างต้นแบบห่วงโซ่อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านเกษตรอินทรีย์สู่การเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน(ตลาดท่องเที่ยวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท โฮมเสตย์) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์บนเศรษฐกิจฐานราก ที่มั่นคงจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
งานวิจัย ณรงค์ อนุพันธ์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
50 2561 ระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟเพื่อควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล , พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 2561 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 2561 การผลิตโยเกิร์ตจากข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 2561 การศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
งานวิจัย วัชรินทร์ อรรคศรีวร , ยุทธนา พรรคอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ
54 2561 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทชาวชองที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัย วิวัฒน์ เพชรศรี , ธีรพงษ์ จันเปรียง คณะครุศาสตร์
55 2561 การพัฒนากลยุทธ์และการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง และเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
งานวิจัย ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
56 2561 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
งานวิจัย สุรีย์มาศ สุขกสิ , พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
57 2561 อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ เพื่อชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 2561 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดแบบระบบแปลงใหญ่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤตติยา สัตย์พานิช และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
60 2561 ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก
งานวิจัย ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ , ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี