ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
61 2561 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ (กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี)
งานวิจัย เข็มชาติ เชยชม, ริสา วงษ์สวัสดิ์ และ พรพจน์ หมื่นหาญ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
62 2561 การประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
งานวิจัย นิภัทร เปี่ยมอรุณ , นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 2561 การพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์แบบปรนัยตามจุดประสงค์การเรียนรู้ สำหรับงานวัดผลในสถานศึกษา
งานวิจัย ต่อสันติ์ พิพัฒนาสุทธิ์ และ อนุพล สิงขรเขตต์ คณะวิทยาการจัดการ
64 2561 กระถางควบคุมความชื้นอัตโนมัติสำหรับบอนไซ
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
65 2561 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ในภาคตะวันออก
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
66 2561 การออกแบบของที่ระลึกสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พรพจน์ หมื่นหาญ , ฐปนีย์ ศรีแก้ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
67 2561 การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีเขียวจากแหล่งโมซัมบิกด้วยความร้อน
งานวิจัย วรฉัตร อังคะหิรัญ, วิโรจน์ อิ่มเอิบ และ ภัทรบดี พิมพ์กิ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
68 2561 ความต้องการและแนวทางการพัฒนานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในยุคไทยแลนด์ 4.0
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล , อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
69 2561 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตลาดชุมชนบ้านตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุทธินันท์ โสตวิถี , วิฆเนศวร ทะกอง และ ภารดี พึ่งสำราญ คณะนิเทศศาสตร์
70 2561 ผลของอบเชย โป๊ยกั๊ก และกัมอะราบิกต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงอกร่อง
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ , คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
71 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พิสุทธิ์ การบุญ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 2561 ข้อบกพร่องในการเขียนงานวิชาการของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย สริตา ปัจจุสานนท์ และ กรฎา สุขุม คณะครุศาสตร์
73 2561 การทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากกล้วยไม้สกุล Bulbophyllum โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานวิจัย วัชรี วรัจฉรียกุล , พิมใจ สุวรรณวงค์ และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 2561 การศึกษาวิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมีในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วัชรวิทย์ รัศมี และ อัจฉรา บุญโรจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
75 2561 รูปแบบการจัดการประมงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรประมงปูแสม (Episesarma mederi, E. versicolor, E. singaporensis) ในป่าชายเลนจังหวัดตราด
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
76 2561 ระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากกลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่ คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด
งานวิจัย กานต์ นัครวรายุทธ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
77 2561 การฟอกตัวของน้ําต่อคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , ภัทร ศรีสรวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 2561 การศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมการสอน “PPP P Two-way communication Model” เพื่อพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ และคณะ คณะครุศาสตร์
79 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบยางพาราในการ ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และเดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 2561 ฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารสกัดเมล็ดข้าวพันธุ์นางพญาทองดำและข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี