ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 โปรแกรมตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด , ปรัชญา ใจสุทธิ และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 2561 แอพพลิเคชั่นเพื่อประมาณค่าผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สาธิต สุวรรณเวช และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 2561 การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้รูปแบบการสอน 5B Model
งานวิจัย วสุพล เผือกนําผล และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วย PC Model
งานวิจัย วิสันต์ พูนชัย และคณะ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ