ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 การพัฒนาวัสดุทางเลือกจากยางพาราเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
งานวิจัย จุฑาทิพย์ นามวงษ์ และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
2 2561 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ (กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี)
งานวิจัย เข็มชาติ เชยชม, ริสา วงษ์สวัสดิ์ และ พรพจน์ หมื่นหาญ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
3 2561 การออกแบบของที่ระลึกสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พรพจน์ หมื่นหาญ , ฐปนีย์ ศรีแก้ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
4 2561 การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีเขียวจากแหล่งโมซัมบิกด้วยความร้อน
งานวิจัย วรฉัตร อังคะหิรัญ, วิโรจน์ อิ่มเอิบ และ ภัทรบดี พิมพ์กิ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์